هاست دانلود و آپلود آلمان - پلن 1
8,000 تومان ماهانه


 • فضای سرویس
  5 گیگابایت

 • ترافیک ماهانه
  100 گیگابایت ماهانه

 • اکانت FTP
  نامحدود FTP

 • پشتیبانی از PHP
  بله
هاست دانلود و آپلود آلمان - پلن 2
15,000 تومان ماهانه


 • فضای سرویس
  10 گیگابایت

 • ترافیک ماهانه
  200 گیگابایت ماهانه

 • اکانت FTP
  نامحدود FTP

 • پشتیبانی از PHP
  بله
هاست دانلود و آپلود آلمان - پلن 3
27,000 تومان ماهانه


 • فضای سرویس
  20 گیگابایت

 • ترافیک ماهانه
  500 گیگابایت ماهانه

 • اکانت FTP
  نامحدود FTP

 • پشتیبانی از PHP
  بله
هاست دانلود و آپلود آلمان - پلن 4
49,000 تومان ماهانه


 • فضای سرویس
  50 گیگابایت

 • ترافیک ماهانه
  2 ترابایت ماهانه

 • اکانت FTP
  نامحدود FTP

 • پشتیبانی از PHP
  بله
هاست دانلود و آپلود آلمان - پلن 5
65,000 تومان ماهانه


 • فضای سرویس
  70 گیگابایت

 • ترافیک ماهانه
  2.5 ترابایت ماهانه

 • اکانت FTP
  نامحدود FTP

 • پشتیبانی از PHP
  بله
هاست دانلود و آپلود آلمان - پلن 6
85,000 تومان ماهانه


 • فضای سرویس
  100 گیگابایت

 • ترافیک ماهانه
  3 ترابایت ماهانه

 • اکانت FTP
  نامحدود FTP

 • پشتیبانی از PHP
  بله
هاست دانلود و آپلود آلمان - پلن 7
120,000 تومان ماهانه


 • فضای سرویس
  200 گیگابایت

 • ترافیک ماهانه
  4 ترابایت ماهانه

 • اکانت FTP
  نامحدود FTP

 • پشتیبانی از PHP
  بله
هاست دانلود و آپلود آلمان - پلن 8
270,000 تومان ماهانه


 • فضای سرویس
  500 گیگابایت

 • ترافیک ماهانه
  5 ترابایت ماهانه

 • اکانت FTP
  نامحدود FTP

 • پشتیبانی از PHP
  بله
هاست دانلود و آپلود آلمان - پلن 9
500,000 تومان ماهانه


 • فضای سرویس
  1000 گیگابایت

 • ترافیک ماهانه
  6 ترابایت ماهانه

 • اکانت FTP
  نامحدود FTP

 • پشتیبانی از PHP
  بله